من انقلابی ام

دیپلمات نیستم

مردان خدا

مردان خدا را سزاوار نیست که سر و سامان اختیار کنند و دل به حیات دنیا خوش دارند مگر نه اینکه کمال ایمان در هجرت و جهاد در راه خداست. هجرت، بریدن از خانه و شهر و دیار و زن و فرزند و هرآنچه که آدمی را اسیر و زمین گیر می کند و جهاد، دل کندن از خویش است یعنی آخرین حجابی که بین بنده و محبوب حایل می شود.

 آنکه هنوز اسیر تعلقات و دلبسته عادات است کجا می تواند بال در فضای عالم قدس بگشاید.

شهید آوینی

 سرآغاز

من انقلابی ام
ایستاده بر «پیچ بزرگ تاریخ»
و با انگشت اشاره ای جهان را به «میدان التحریر» تبدیل می کنم
من انقلابی ام
«فرزند روح الله»!
نماز گزار تمام مساجد «پاراچنار»
بی هیچ ترس و دلهره ای
و هر روز نیت می کنم دو رکعت شهادت در میان دو نماز
من انقلابی ام
تنها با اشاره ای
بدون هیچ مذاکره ای
تمام روزهای تقویم را خط می زنم
و به جای آنها می نویسم
«نهم دی»!
من انقلابی ام
دیپلمات نیستم!
و تنها پای میز مذاکره ای مینشینم که «انقلابم» را صادر کند
نویسندگان
Designed By Erfan Powered by Bayan